Szkoła promująca zdrowie

Problematyka zdrowotna od dawna zajmowała ważne miejsce w wizji i misji szkoły. Gdy pojawiła się możliwość uczestnictwa w projekcie ”Szkoła Promująca Zdrowie”, po zapoznaniu się ze stosownymi materiałami i zdobyciu przychylności Dyrekcji szkoły, decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zgłosiliśmy chęć udziału szkoły w wyżej wymienionym projekcie.

Przyjęcie naszej szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie miało miejsce 27.02.1998 roku podczas I Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, a w  2004 roku szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Naszą działalność tworzenia lepszej szkoły dla uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców rozpoczęliśmy od utworzenia Zespołu ds. promocji zdrowia i pozyskania grona osób chętnych do współpracy. O zadaniach projektu zostali poinformowani uczniowie i rodzice, a Samorząd Uczniowski wyraził chęć pracy na rzecz promocji zdrowia.

Treści kształcenia uwzględniają podstawę programową oraz specyfikę szkoły. Idee programu zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny,
 • Plany wychowawcze poszczególnych klas,
 • Roczny plan pracy Zespołu Promocji Zdrowia,
 • Szkolny program profilaktyczny „Mamy Zdrowe Kręgosłupy”,
 • Programy i roczne plany pracy takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, język polski, technika, informatyka,
 • Programy zajęć pozalekcyjnych: Szkolne Koło Sportowe, Koło Pierwszej Pomocy, Koło Przyrodniczo-Krajoznawcze, Klub Profilaktyczny, Warsztaty Profilaktyczne, Zajęcia z Ruchu Rozwijającego Metodą Weroniki Sherborne,
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Treści kształcenia realizowane są również w ramach projektów i programów zewnętrznych:

 • „Zdrowe Życie Twojego Dziecka”,
 • „6, 10, 14 dla Zdrowia”,
 • Projekt „FitKlasa” – aktywność dla zdrowia dla uczniów klas 0-III,
 • Program WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • Program Dla Szkół „Owoce i warzywa w szkole”,
 • Program Dla Szkół „Mleko w szkole”,
 • Program Profilaktyczny „Moje szczęśliwe plecy”,
 • Projekt „Śniadanie daje moc”,
 • Dzień Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w szkole,
 • Program „Autochodzik”,
 • Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”,
 • „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach”,
 • Projekt “Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”,
 • Program Edukacji Morskiej,
 • Projekt “Mamy kota na punkcie mleka”,
 • Dzień Wody i Dzień Ziemi,
 • Światowy Dzień Mleka,
 • Program „Nie pal przy mnie proszę”,
 • Program ‚WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”,
 • Program „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”,
 • Program „Trzymaj Formę!” dla klas V – VIII,
 • Projekt „Zdrowo-Kolorowo”.

Idee programu zdrowotnego realizowane są również w formie projektów i przedsięwzięć  takich jak:

 • „Zdobywamy kartę rowerową”,
 • „Zdobywamy kartę pływacką”.

oraz organizowanych cyklicznie akcji i imprez takich jak :

 • „Tydzień zdrowego kręgosłupa”,
 • „Tydzień zdrowej stopy”,
 • „Kocykowe Mistrzostwa Szkoły”,
 • „Instruktaże ćwiczeń korekcyjnych”,
 • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca,
 • „Dzień Zdrowia”,
 • Międzynarodowy Dzień Kropki,
 • Cykl „Bezpieczna droga do szkoły”,
 • Logopedyczny Tydzień z marchewką,
 • Dzień Zdrowego Śniadania,
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych,
 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,
 • Dzień Ratownika Medycznego,
 • „Dzień Ziemi”,
 • „Dzień Sportu”,
 • „Zawody pływackie”,
 • „Mistrzostwa szkoły w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym”,
 • „Akcja Fit Plecak”,
 • „Sprzątanie Świata”,
 • Zbiórka  baterii,
 • Świetlicowe warsztaty z pielęgniarką dotyczące higieny jamy ustnej.

a także w formie współpracy z Radą Dzielnicy, Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, OPZiSDz, Fundacją WOŚP, Pałacem Młodzieży, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz z wieloma innymi instytucjami Miasta Gdańsk działającymi na rzecz edukacji zdrowotnej dzieci.

Działania podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia ulegają ciągłej ewaluacji, zmianom, dostosowywaniu do zmieniających się wymagań i potrzeb społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.