Zdrowe życie Twojego dziecka

„ZDROWE ŻYCIE TWOJEGO DZIECKA”

interdyscyplinarny program zdrowotny

Nagroda KnowHealth 2011

podczas I Międzynarodowego Forum Promocji Zdrowia i Profilaktyki

 

Charakterystyka programu:

 ZDROWE ŻYCIE TWOJEGO DZIECKA to diagnostyczno – edukacyjny program promocji zdrowia oraz wielokierunkowej oceny stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego. Program został przygotowany przez interdyscyplinarny zespół pracowników Ośrodka (lekarzy, psychologów, specjalistów kultury fizycznej i zdrowia publicznego) w oparciu o strukturę „Gdańskiego modelu promocji zdrowia i sprawności dziecka”. Program realizowany jest w siedzibie Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. Organizacja programu realizowana jest we współpracy z placówkami oświatowymi miasta Gdańska. Wszyscy rodzice gdańskich dzieci 6 – 7 letnich mają możliwość skorzystania z badań i porad realizowanych w ramach programu.

Cel główny programu:

Promocja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia dziecka.

Cele szczegółowe:

Promowanie zachowań i wskazywania działań służących zdrowiu oraz wspieranie wychowania zdrowotnego dziecka.

Określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla dziecka

Plan postępowania prozdrowotnego (PPP) tworzony jest dla dziecka przy użyciu specjalnie przygotowanego programu komputerowego.

Plan postępowania prozdrowotnego obejmuje zalecenia specjalistów różnych dziedzin: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i promotorów zdrowia, które związane są z kształtowaniem zdrowego stylu życia, redukcją czynników ryzyka chorób i w razie konieczności wykonaniem badań specjalistycznych oraz podjęciem leczenia.

Program obejmuje:

Badanie psychologiczne.

Badanie pediatryczne.

Badanie słuchu multimedialnym systemem „Słyszę” oraz ostrości wzroku.

Badanie rehabilitacyjne dotyczące oceny postawy ciała i narządu ruchu..

Badanie sprawności i wydolności fizycznej.

Specjalistyczne dodatkowe badania konsultacyjne.

Grupa celowa objęta programem:

Program w części diagnostycznej dotyczy dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego (wiek 6 – 7lat). Część informacyjno – edukacyjna skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci.

Organizacja programu:

Realizacja programu (badania i konsultacje) przebiegają w obecności rodziców lub opiekunów, co umożliwia bezpośrednie przekazywanie wyników, wskazań i porad. Po zakończeniu badań wszyscy rodzice otrzymują kartę badań dziecka oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne. Karta badań zawierająca wyniki i zalecenia za pośrednictwem rodziców przekazywana jest również do szkół i przedszkoli. Informacje zawarte w karcie są bardzo cennym źródłem wiedzy o dziecku, które ułatwia indywidualizację pracy nauczycielom, wychowawcom i pielęgniarkom szkolnym. Na podstawie wyników badań szkoły i przedszkola mają możliwość opracowania, w zależności od potrzeb, własnych programów wychowania zdrowotnego. Wyniki badań wszystkich dzieci rejestrowane są w komputerowej bazie danych. Wnioski z badań dzieci oraz zdefiniowane potrzeby rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej służą do określania kierunków działań promocyjnych i prewencyjnych w takich obszarach jak edukacja, opieka zdrowotna, sport i rekreacja.

Informacje dodatkowe:

W programie uczestniczy rocznie ok. 3500 dzieci z klas „0” ze wszystkich placówek oświatowych miasta Gdańska (szkół podstawowych i przedszkoli), co stanowi ok. 80 – 90% populacji gdańskich dzieci 6 – 7 letnich.

 Szkolny koordynator programu „Zdrowe Życie Twojego Dziecka”