Harcerstwo w SP47

W naszej szkole działają dwie jednostki harcerskie: 91 Gdańska Gromada Zuchowa „Smerfna Kraina” oraz 91 Gdańska Drużyna Harcerska „Źródło”, obydwie zostały założone w roku szkolnym 2010/2011.

Jesteśmy członkami Szczepu „Bór”, w którym zrzeszone są gromady i drużyny działające na Chełmie, Ujeścisku oraz od niedawna w Jankowie i na Łostowicach. Należymy do Hufca Gdańsk – Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

W czasie zbiórek realizujemy Harcerski System Wychowawczy, oparty na podstawowych zasadach skautingu wymyślonego przez Roberta Baden – Powella i dostosowanego do polskich realiów przez Andrzeja Małkowskiego. W praktyce oznacza to kształtowanie charakterów młodych ludzi poprzez stawianie im wyzwań. Bardzo ważne są samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność i praca w zespole. Promujemy postawy przyjaźni, wzajemnej pomocy i służby oraz dbania o środowisko naturalne. Jako ZHP jesteśmy członkami – założycielami międzynarodowych organizacji skautowych: WOSM i WAGGGS.

Członkiem ZHP może być każdy, kto wyrazi taką chęć i ma ukończone 6 lat. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów.

Bieżące informacje o naszych działaniach są zamieszczane na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły od strony boiska.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych:

ZHP – zhp.pl

Gdańskiej Chorągwi ZHP – gdanska.zhp.pl

Hufca Gdańsk – Śródmieście – gdańsk.zhp.pl

Szczepu „Bór” – szczep bor.pl