Plan działań – Problemy priorytetowe, cele, kryteria sukcesu, zadania

CZĘŚĆ A – Część wstępna planowania

1. Problem priorytetowy do rozwiązania:

Niewłaściwe relacje między uczniami oraz ich niepożądane zachowania podczas przerw międzylekcyjnych.

a) Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Autoewaluacja wykazała, że 49% uczniów klas starszych dostrzega niewłaściwe relacje miedzy rówieśnikami. Do najczęściej wymienianych należą: rywalizacja o oceny, zbyt mała integracja społeczności klasowej, dokuczanie oraz kłótnie.

Z obserwacji zarówno nauczycieli dyżurujących, jak i pracowników niepedagogicznych wynika, że uczniowie nie zachowują porządku i nie dbają o czystość w szkole. Problem bałaganu na korytarzach oraz w toaletach szkolnych, zwłaszcza podczas długich przerw międzylekcyjnych dostrzega również 40% uczniów.

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):

Problemy priorytetowe zostały wybrane przez członków Zespołu Promocji Zdrowia oraz Dyrektora szkoły na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej oraz na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i pracownikami niepedagogicznymi.

Z ankiet wynika, że 97% rodziców uznaje naszą szkołę za czystą, a 94% rodziców ceni sobie panującą w niej atmosferę. Należy więc uświadomić uczniom, że teren szkoły jest naszym wspólnym dobrem i w interesie nas wszystkich jest dbanie o czystość oraz porządek, a także o stworzenie odpowiedniego klimatu i wzajemnej życzliwości.

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Niewłaściwe relacje między uczniami wynikają z kompleksów, różnicy charakterów, niedojrzałości emocjonalnej, braku życzliwości i szacunku do innych. Dodatkowym czynnikiem są źle ukształtowane w toku socjalizacji wzorce. Wpływa to na izolowanie się uczniów oraz na poczucie niesprawiedliwego oceniania.

Niepożądane zachowania uczniów podczas przerw międzylekcyjnych są wynikiem: zmęczenia fizycznego (zbyty ciężkimi plecakami, lekcjami do późnych godzin popołudniowych, ograniczoną przestrzenią, hałasem) i psychicznego (przeciążenia nauką) oraz rodzącej się z tego powodu w uczniach frustracji. Uczniowie często nie mają pomysłu
na spędzenie czasu wolnego.

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemów (podstawa do ustalenia zadań):

 • Organizacja warsztatów przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej:

– Warsztaty „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”.

– Warsztaty „Bezpieczne dzieciństwo”.

– Warsztaty umiejętności społecznych.

– Warsztaty “Niepożądane skutki stresu”.

 • Częstsza integracja społeczności uczniowskiej:

-Organizacja dyskotek szkolnych.

-Wyjazdy integracyjne (wycieczki, zielone szkoły).

 • Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów:

-Szkolne Kółko Sportowe dla uczniów klas I-III i IV-VIII,

-Szkolne Koło Pierwszej Pomocy dla uczniów klas II-III,

-Szkolne koło Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla klas IV-VIII,

-Szkolne Koło przyrodniczo-krajoznawcze,

-Zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

 • Uwzględnienie przez wychowawców klas tematów godzin wychowawczych proponowanych przez uczniów.
 • Coroczna organizacja Międzynarodowego Dnia Kropki- święta kreatywności i dziecięcych talentów.
 • Coroczna organizacja Dnia Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w szkole.
 • Szkolna Projekt pt. „Dbamy o zdrowie psychiczne”

– Ciche przerwy- słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas przerw w salach lekcyjnych.

– Aktywne przerwy – joga, streching.

 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej Elementy Treningu Uważność Mindfulness “Spokój żabki” dla dzieci klas I-III.
 • Zaangażowanie uczniów w coroczną Inicjatywa Sprzątania Świata- w celu uświadomienia uczniom włożonego wysiłku w utrzymanie czystości.
 • Bieżące rozwiązywanie konfliktów poprzez stosowanie czynników motywujących
  do życia w zgodzie. Zwracanie uwagi na zalety funkcjonowania w grupie
  z pozytywnymi relacjami. Nagradzanie uczniów na polubowne rozwiązywanie sporów.
 • Udoskonalenie grafiku dyżurów podczas przerw:

-Zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących.

-Zwrócenie większej uwagi przez nauczycieli dyżurujących na zachowania uczniów
i wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak: śmiecenie, czy niszczenie sprzętów podczas przerw międzylekcyjnych.

 • Rewitalizacja placu zabaw:

-Pozyskanie funduszy z budżetu obywatelskiego.

-Zakup nowych sprzętów sportowych.

-Zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci.

 • Urozmaicenie form spędzania przerw międzylekcyjnych:

-stworzenie kącika relaksacyjnego na korytarzu szkolnym (zakup sof),

-słuchanie muzyki z radiowęzła,

-częstsze wykorzystywanie boiska szkolnego podczas przerw
(od wczesnej wiosny do późnej jesieni),

-ustalenie sygnału umownego (podwójny sygnał dzwonka) wskazującego na wyjście
w czasie przerwy na szkolny plac zabaw lub boisko.

-umożliwienie spędzania przerw w czytelni, bibliotece i sali multimedialnej.

 • Organizacja corocznego projektu „Fit plecak”

– Ważenie uczniowskich tornistrów.
– Edukowanie uczniów na temat prawidłowego noszenia i sposobu pakowania tornistrów.
– Publikacja wyników pomiaru ciężaru tornistrów.
– Wnioski z badań, wprowadzenie zmian organizacyjnych- zainstalowanie na korytarzach szafek na podręczniki dla uczniów klas starszych.

CZĘŚĆ B – Plan działań w okresie 2020/2021

PLIK DO POBRANIA:

Szczegółowy plan działań w roku szkolnym 2020/2021