Szkoła promująca zdrowie

Problematyka zdrowotna od dawna zajmowała ważne miejsce w wizji i misji szkoły. Gdy pojawiła się możliwość uczestnictwa w projekcie ”Szkoła Promująca Zdrowie”, po zapoznaniu się ze stosownymi materiałami i zdobyciu przychylności Dyrekcji szkoły , decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zgłosiliśmy chęć udziału szkoły w wyżej wymienionym projekcie.

Przyjęcie naszej szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie miało miejsce 27.02.1998 roku podczas I Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, a w  2004 roku szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Naszą działalność tworzenia lepszej szkoły dla uczniów, nauczycieli i rodziców rozpoczęliśmy od utworzenia Zespołu ds. promocji zdrowia i pozyskania grona osób chętnych do współpracy. O zadaniach projektu zostali poinformowani uczniowie i rodzice, a Samorząd Uczniowski wyraził chęć pracy na rzecz promocji zdrowia.

Dokonaliśmy diagnozy stanu wyjściowego przeprowadzając ankietę w trzech grupach społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Wybraliśmy zagadnienia priorytetowe do pracy na najbliższe lata. Zespół opracował program zdrowotny szkoły, który dzieli treści kształcenia na trzy działy:

 • JA I TROSKA O MNIE,
 • JA I MOJE ŚRODOWISKO,
 • JA I MOJE RELACJE Z INNYMI.

Treści kształcenia uwzględniają podstawę programową oraz specyfikę szkoły. Idee programu zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:

 • Program wychowawczy szkoły,
 • Ramowy plan wychowawczy,
 • Plany wychowawcze poszczególnych klas,
 • Roczny plan pracy Zespołu Promocji Zdrowia,
 • Szkolny program profilaktyczny pedagoga szkolnego,
 • Szkolny program profilaktyczny „Mamy Zdrowe Kręgosłupy”,
 • Programy i roczne plany pracy takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczanie zintegrowane, przyroda, język polski, technika, informatyka,
 • Programy zajęć pozalekcyjnych: Szkolne Koło Sportowe, Zespół Taneczny, Koło Przyrodnicze, Koło Turystyczne, Klub Profilaktyczny, Warsztaty Profilaktyczne,
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Treści kształcenia realizowane są również w ramach programów zewnętrznych:

 • „Zdrowe Życie Twojego Dziecka”,
 • „6, 10, 14 dla Zdrowia”,
 • „Owoce i warzywa w szkole”,
 • „Mleko w szkole”,
 • „Śniadanie daje moc”,
 • „Autochodzik”,
 • „Zdrowo jem, więcej wiem”,
 • „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach”
 • „Nie pal przy mnie proszę”,
 • „Problem z głowy”,
 • „Żyj w normie będziesz w formie”.

Idee programu zdrowotnego realizowane są również w formie projektów i przedsięwzięć  takich jak:

 • „Chcę być zdrowy i sprawniejszy”,
 • „Kolorowe dni dla zdrowia:,
 • „Zdobywamy kartę rowerową”,
 • „Zdobywamy kartę pływacką”,

oraz organizowanych cyklicznie akcji i imprez jak :

 • „Tydzień zdrowego kręgosłupa”,
 • „Tydzień zdrowej stopy”,
 • „Kocykowe Mistrzostwa Szkoły”,
 • „Instruktaże ćwiczeń korekcyjnych”,
 • „Dzień Zdrowia”,
 • „Dzień Ziemi”,
 • „Dzień Sportu”,
 • „Zawody pływackie”,
 • „Mistrzostwa szkoły w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym”,
 • „Ważenie tornistrów”,
 • „Sprzątanie Świata”,
 • Zbiórka makulatury i baterii,
 • Świetlicowe konkursy wiedzy o zdrowiu,

a także w formie współpracy z Radą Dzielnicy, Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, OPZiSDz, Pałacem Młodzieży, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną oraz z wieloma innymi instytucjami Miasta Gdańsk działającymi na rzecz edukacji zdrowotnej dzieci.

Działania podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia ulegają ciągłej ewaluacji, zmianom, dostosowywaniu do zmieniających się wymagań i potrzeb społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.