Regulamin i wytyczne zwrotu podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!  

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2023/2024, nadchodzi również czas zwrotu zestawów podręczników szkolnych do biblioteki.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i o ścisłe ich przestrzeganie by wszystko przebiegło sprawnie.  

 1. Podręczniki są zwracane przez uczniów klas IV – VII według ustalonego harmonogramu w dniach 12-19.06.2024r. o wyznaczonych godzinach. Cała klasa przychodzi do biblioteki z nauczycielem prowadzącym w tym czasie lekcję z klasą według harmonogramu zbioru podręczników. Wyjątek stanowią klasy I i III rozliczane z podręczników według innych zasad. Podręczniki klas I i III zwracane są kompletami (wszystkie części podręczników
  + j. angielski) przez WYCHOWAWCÓW klas do biblioteki szkolnej.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników, które otrzymał na początku roku szkolnego. Przyjmowane będą jedynie całe komplety. Brak jakiegokolwiek podręcznika w komplecie spowoduje odmowę przyjęcia podręczników. Należy w takim przypadku stawić się z uzupełnionym, całym kompletem na następny dzień.
 3. Zwrotowi nie podlegają podręczniki z religii, wychowania do życia w rodzinie, etyki oraz ćwiczenia.
 4. Zwrotowi nie  podlegają podręczniki z klas: II, V i VIII. Podręczniki tracą swoją trzyletnią przydatność do użytkowania. Uczniowie tych klas otrzymają w roku szkolnym 2024/2025 nowe podręczniki.
 5. Zwrot potwierdza uczeń swoim podpisem na protokole zwrotu podręczników jeśli odda w dniu zwrotu cały komplet podręczników.  W przypadku barku podręcznika w komplecie reszta podręczników nie będzie przyjmowana, aż do przyniesienia całego kompletu lub przyniesienia dekompletu z odkupionym brakującym podręcznikiem lub potwierdzeniem zapłaty zgodnym z cennikiem.
 6. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.
 7. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:
 • trwałe zabrudzenie,
 • zalanie podręcznika w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie z podręcznika,
 • popisanie, porysowanie, wpisanie wulgaryzmów,
 • wyrwanie i nie wklejenie wyrwanych kartek,
 • inne wady mechaniczne powstałe na skutek niedbania o powierzone podręczniki, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości przez kolejne roczniki.

8. Niezdanie kompletu podręczników bądź niedostarczenie w dniu zbiórki odkupionego podręczni lub potwierdzenia dokonania wpłat za zagubione/zniszczone podręczniki, wiązać się będzie z wstrzymaniem wydania podręczników na przyszły rok szkolny do momentu rozliczenia się z biblioteką za rok poprzedni.  Zabieg ten jest nieunikniony, ponieważ niezdanie kompletu podręczników w obecnym roku szkolnym uniemożliwi przekazanie innemu uczniowi kompletu podręczników na nowy rok szkolny.

Aktualny wykaz podręczników w danych oddziałach jest dostępny na stronie:

Wykaz i ceny podręczników na rok szkolny 2023/2024

Zwrot kosztów za zagubione lub zniszczone podręczniki należy uiszczać na konto:
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku
Nr konta: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209
W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
Podręcznik do klasy…. z przedmiotu… za ucznia … z klasy …

Zwroty wszystkich wypożyczeń poza podręcznikami do 31.05.2024r.

Biblioteka szkolna od 01.06 nie wypożycza książek.

Wypożyczenia wakacyjne odbędą się w dniu 20.06.2024 r.

 WAŻNE! Prosimy o sprawne rozliczenie się z podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w ściśle wyznaczonych terminach. 

Zwrot podręczników 2022/2023r.

Prosimy, aby uczniowie dokładnie przygotowali komplety podręczników oraz książki do zwrotu. Klasy przychodzą w ustalonych dniach, według przygotowanego harmonogramu.
W razie zagubienia bądź zniszczenia podręcznika, należy przynieść dowód wpłaty za podręcznik. Za egzemplarz zniszczony uważa się książkę zalaną, sklejoną, nieczytelną bądź budzącą obrzydzenie. Prosimy o niezwłoczne uiszczenie opłat. Z tych pieniędzy szkoła zakupuje brakujące podręczniki, aby uzupełnić komplet. W przypadku zwłoki uczniowie  z opóźnieniem otrzymują podręczniki.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu.
numer rachunku: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209.
W tytule zwrotu powinny być zawarte dane:
Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika
ceny podręczników 2022 2023

UWAGA: W  roku szkolnym 2022/23 w klasach 1,4 i 7  podręczniki są użytkowane ostatni rok, proszę nie wpłacać pieniędzy na konto szkoły za zagubiony bądź zniszczony podręcznik.

Zwrot podręczników 2021/2022r.

Prosimy, aby uczniowie dokładnie przygotowali komplety podręczników oraz książki do zwrotu. Klasy przychodzą w ustalonych dniach, według przygotowanego harmonogramu.
W razie zagubienia bądź zniszczenia podręcznika, należy przynieść dowód wpłaty za podręcznik. Za egzemplarz zniszczony uważa się książkę zalaną, sklejoną, nieczytelną bądź budzącą obrzydzenie. Prosimy o niezwłoczne uiszczenie opłat. Z tych pieniędzy szkoła zakupuje brakujące podręczniki, w przypadku zwłoki uczniowie  z opóźnieniem otrzymują podręczniki.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać zwrotu kosztów zakupu.
numer rachunku: 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209.
W tytule zwrotu powinny być zawarte dane:
Imię i nazwisko ucznia, klasa i tytuł podręcznika

ceny podręczników 2021 2022

UWAGA: W  roku szkolnym 2021/22 w klasach 3 i 6  podręczniki są użytkowane ostatni rok, proszę nie wpłacać pieniędzy na konto szkoły za zagubiony bądź zniszczony podręcznik.