To już 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

USTAWA RZĄDOWA z dnia 3 Maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego „ … Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski…”

Tak rozpoczyna się tekst Konstytucji, która ograniczała samowolę szlachty i gwarantowała opiekę Państwa dla chłopów oraz nadawała prawa mieszczanom. Znosiła także możliwość nagminnej wśród szlachty praktyki zrywania obrad Sejmu. Proceder „liberum veto” paraliżował wszelkie projekty reform w podzielonym rozbiorami Kraju. Konstytucja 3 Maja to ostatni akt bohaterskiej walki  o niezależność i nienaruszalność ustroju Rzeczypospolitej. Rodzącą się demokrację zdusiła Konfederacja Targowicka, która pod pozorem ratowania swobód szlacheckich wprowadziła wojska Rosji na tereny ziem ojczystych, przypieczętowując ostatecznie w 1795 roku, zniknięcie Polski z map świata na 123 lata! Niech ta lekcja historii będzie zawsze żywa wśród wszystkich pokoleń Polaków!