Plan działań – Problemy priorytetowe, cele, kryteria sukcesu, zadania

I. Część wstępna planowania

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Zbyt mała integracja społeczności szkolnej, w tym niewłaściwe relacje uczeń-uczeń (wykluczanie z grupy i rywalizacja) oraz niewłaściwe relacje uczeń-pracownik niepedagogiczny (brak życzliwości i szacunku do pracy).

Niepożądane zachowania uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, takie jak: śmiecenie, czy niszczenie sprzętów.

Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):

Na niewłaściwe relacje między uczniami mają wpływ takie czynniki jak: wykluczenie z grupy, izolowanie, poczucie niesprawiedliwego oceniania, rywalizacja o oceny, agresja słowna (dokuczanie, przezywanie) oraz zbyt mała integracja zespołu klasowego (za mało wycieczek, czy dyskotek szkolnych). Natomiast przyczynami niewłaściwych relacji między uczniami a pracownikami niepedagogicznymi są: brak zrozumienia, brak respektu, złe wzorce ukształtowane w toku socjalizacji.

Niepożądane zachowania uczniów podczas przerw międzylekcyjnych są wynikiem: zmęczenia fizycznego (zbyty ciężkimi plecakami, lekcjami do późnych godzin popołudniowych, ograniczoną przestrzenią, hałasem) i psychicznego (przeciążenia nauką) oraz rodzącej się z tego powodu w uczniach frustracji.

Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):

Problemy priorytetowe zostały wybrane przez członków Zespołu Promocji Zdrowia
na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej
oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pedagogiem szkolnym i pracownikami niepedagogicznymi.

Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:

Niewłaściwe relacje między uczniami wynikają z kompleksów, różnicy charakterów, niedojrzałości emocjonalnej. Niewłaściwe relacje uczeń-pracownik niepedagogiczny są wynikiem braku życzliwości i szacunku do pracy pracowników obsługi. Uczniowie często nie mają pomysłu na spędzenie czasu wolnego. Wpływa na to również ograniczona przestrzeń.

Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemów (podstawa do ustalenia zadań):

Problem 1:

 • Organizacja warsztatów przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej:

– Warsztaty „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”.

– Warsztaty „Bezpieczne dzieciństwo”.

– Warsztaty umiejętności społecznych.

– Warsztaty “Niepożądane skutki stresu”.

 • Częstsza integracja społeczności uczniowskiej:

-Organizacja dyskotek szkolnych.

-Wyjazdy integracyjne (wycieczki, zielone szkoły).

 • Zwiększenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów:

-Szkolne Kółko Sportowe dla uczniów klas I-III i IV-VIII,

-Szkolne Koło Pierwszej Pomocy dla uczniów klas II-III,

-Szkolne koło Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla klas IV-VIII,

-Szkolne Koło przyrodniczo-krajoznawcze,

-Zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

 • Uwzględnienie przez wychowawców klas tematów godzin wychowawczych proponowanych przez uczniów.
 • Coroczna organizacja Międzynarodowego Dnia Kropki- święta kreatywności i dziecięcych talentów.
 • Coroczna organizacja Dnia Przeciwdziałania Agresji i Przemocy w szkole.
 • Szkolna Akcja „Dbamy o zdrowie psychiczne”

-Ciche przerwy- słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas przerw w salach lekcyjnych.

-Aktywne przerwy – joga, streching.

 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznej Elementy Treningu Uważność Mindfulness “Spokój żabki” dla dzieci klas I-III.
 • Zaangażowanie uczniów w coroczną Akcję Sprzątania Świata- w celu uświadomienia uczniom włożonego wysiłku w utrzymanie czystości.
 • Bieżące rozwiązywanie konfliktów poprzez stosowanie czynników motywujących do życia w zgodzie. Zwracanie uwagi na zalety funkcjonowania w grupie z pozytywnymi relacjami. Nagradzanie uczniów na polubowne rozwiązywanie sporów.

Problem 2:

 • Udoskonalenie grafiku dyżurów podczas przerw:

-Zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących.

-Zwrócenie większej uwagi przez nauczycieli dyżurujących na zachowania uczniów
i wyeliminowanie niepożądanych zachowań, takich jak: śmiecenie, czy niszczenie sprzętów podczas przerw międzylekcyjnych.

 • Rewitalizacja placu zabaw:

-Pozyskanie funduszy z budżetu obywatelskiego.

-Zakup nowych sprzętów sportowych.

-Zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci.

 • Urozmaicenie form spędzania przerw międzylekcyjnych:

-stworzenie kącika relaksacyjnego na korytarzu szkolnym (zakup sof),

-słuchanie muzyki z radiowęzła,

-częstsze wykorzystywanie boiska szkolnego podczas przerw
(od wczesnej wiosny do późnej jesieni),

-ustalenie sygnału umownego (podwójny sygnał dzwonka) wskazującego na wyjście
w czasie przerwy na szkolny plac zabaw lub boisko.

-umożliwienie spędzania przerw w czytelni, bibliotece i sali multimedialnej.

 • Organizacja corocznej Akcja „Fit plecak”

– Ważenie uczniowskich tornistrów.
– Edukowanie uczniów na temat prawidłowego noszenia i sposobu pakowania tornistrów.
– Publikacja wyników pomiaru ciężaru tornistrów.
– Wnioski z badań, wprowadzenie zmian organizacyjnych- zainstalowanie na korytarzach szafek na podręczniki dla uczniów klas starszych.

II.Plan działań w okresie 2020-2021

CEL:
Integracja społeczności szkolnej, w tym polepszenie relacji uczeń-uczeń oraz uczeń-pracownik niepedagogiczny.Zredukowanie niepożądanych zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.

Kryterium sukcesu:

Poprawa relacji uczeń-uczeń.

Poprawa zachowania uczniów i okazywanie większego szacunku osobom dorosłym.

Poprawa zachowania uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, zniwelowanie aktów wandalizmu.

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):

Co wskaże, że osiągnięto cel?

Z anonimowych ankiet przeprowadzonych przez wychowawców klas wyniknie poprawa relacji uczeń-uczeń:

-60% uczniów nie będzie dostrzegać problemu wykluczenia w klasie,

-70% uczniów nie będzie odczuwać przejawów agresji słownej (dokuczania, ośmieszania, wyzywania).

-85% uczniów będzie dostrzegać przejawy życzliwości w codziennych kontaktach.

-85% uczniów będzie czuć się akceptowanym,

-aż 90% uczniów doświadczy wzajemnej, bezinteresownej pomocy ze strony rówieśników.

Uczniowie staną się bardziej życzliwi w stosunku do pracowników niepedagogicznych.

Z wywiadu wyniknie, że 5 na 7 pracowników niepedagogicznych zauważy poprawę zachowania uczniów oraz okazywanie większego szacunku osobom dorosłym.

90% nauczycieli uzna, że poprawi się zachowanie uczniów w czasie przerw. W czasie dyżurów nauczyciele nie stwierdzą niszczenia sprzętów
i nadmiernego śmiecenia.

Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

 • Anonimowa ankieta przeprowadzona przez wychowawców klas wśród uczniów.
 • Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi.
 • Obserwacja przeprowadzona przez nauczycieli dyżurujących w czasie przerw.    

Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Zespół Promocji Zdrowia wraz ze szkolnym koordynatorem na zakończenie roku szkolnego.

III. Zadania:

Szczegółowy wykaz zadań