Raport końcowy z autoewaluacji

I. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych

II. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole

 • Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,5
 • Problem priorytetowy: wysoki poziom hałasu, tłok na korytarzach oraz w szatni, pomieszczenia wymagające remontu.

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

 • Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 88,9%
 • Wnioski do dalszych działań:

Ograniczenie czasu spędzanego przy komputerze, tablecie, smartfonie, na oglądaniu telewizji.
Poświęcanie więcej czasu na relaks/odpoczynek.
Zwrócenie większej uwagi na systematyczne wykonywanie samobadania (np. masy ciała, ciśnienia tętniczego itp.).

III. Podsumowanie

 1. Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie?
 • Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły.
 • Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie.
 • Udział w szkoleniach zewnętrznych oraz organizacja szkoleń dla rady pedagogicznej
  i pracowników niepedagogicznych o tematyce z zakresu promocji zdrowia.
 • Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły.
 • Relacje między nauczycielami.
 • Relacje z rodzicami uczniów.
 • Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca
  z rodzicami i społecznością lokalną.
 • Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej.
 • Organizacja przerw międzylekcyjnych.
 • Dokonywanie diagnozy potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej
  i wykorzystywanie jej do planowania obowiązkowych lekcji WF oraz pozalekcyjnych zajęć ruchowych.
 • Organizacja posiłków szkolnych dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia.
 1. Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?
 • Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej co do problemów priorytetowych występujących we wszystkich czterech standardach.
 • Możliwość sformułowania elementów wymagających poprawy.
 • Wdrożenie nowych rozwiązań występujących problemów.
 • Uwzględnienie w planowaniu działań prozdrowotnych również pracowników niepedagogicznych.