Oferta pedagoga szkolnego

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZAKRES DZIAŁAŃ:

  1. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  2. ZAPOBIEGANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU
  3. ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM
  4. INDYWIDUALNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA
  5. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA
  6. WYCHOWANIE PRORODZINNE

FORMY REALIZACJI:

– Zajęcia warsztatowe dla uczniów – wiedza umiejętności społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i przyjazne postawy wobec innych, w szkole i poza nią.
– Zajęcia warsztatowe dla uczniów – profilaktyka uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia towarzyszące ich zażywaniu i sposobów radzenia sobie z nimi oraz ukazanie dzieciom perspektyw zdrowego życia.
– Zajęcia warsztatowe i pogadanki dla uczniów i rodziców we współpracy ze Strażą Miejską na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
– Pogadanki dla rodziców na temat zapewnienia dzieciom warunków prawidłowego rozwoju.
– Konsultacje i pogadanki z rodzicami  poszukującymi wsparcia i pomocy w pokonywaniu trudności wychowawczych u poszczególnych dzieci oraz na temat niepowodzeń szkolnych u uczniów – eliminowanie u nich zakłóceń rozwojowych.
– Organizowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów mających problemy emocjonalne.
– Konsultacje indywidualne mające na celu wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
– Pogadanki z rodzicami na temat trudności dydaktyczno – wychowawczych związanych z przejściem ich dzieci do starszej grupy wiekowej (klasy IV).
– Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne.
– Organizowanie uczniom różnych form terapii zajęciowej ze szczególnym uwzględnieniem terapii dla dzieci dyslektycznych, porady dla rodziców.
– Bieżąca pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych poszczególnych uczniów.
– Koordynowanie działań mających na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności poszczególnych uczniów.
– Organizowanie dzieciom dożywiania, paczek świątecznych, zapomóg, dofinansowania do podręczników i przyborów szkolnych.
– Organizowanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
– Prowadzenie Świetlicy Profilaktycznej dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze.