„Święto Niepodległości”

Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają.
Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają”
Johann Wolfgang von Goethe.

W tym roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Czym jak nie pieśnią uczcić to święto? Bo to właśnie pieśni są w stanie przekazać ogrom emocji, jakie nam na co dzień towarzyszą. Czytaj dalej

Plan pracy ZPZ na rok szkolny 2020/2021

Hasło przewodnie „Nasze zdrowie w naszych rękach”

Wstęp

Według Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie, to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu”.

Dba­łość o zdrowie uczniów, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszech­stronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdro­wiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukie­run­ko­wa­nie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wy­chowaw­czych szkoły.

Nasza szkoła jest „Szkołą Promującą Zdrowie” co oznacza, że w szczególny sposób pro­pa­guje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niez­będne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w ucz­niach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszech­stronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych za­równo uczniów szkoły jak i rodziców”. Edukacja zdrowotna sta­no­wi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Nasza placówka uczestniczymy w wielu pro­gramach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łą­czą nas z siecią szkół promujących zdrowie.

Podstawowe cele

Na podstawie obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały kierunki działań:

  • prawidłowe odżywianie się;
  • ruch w życiu człowieka, zdrowy styl życia (podejmowanie aktywności ruchowej na lekcjach i w czasie wolnym);
  • zdrowie psychiczne i społeczne- przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje międzyludzkie;
  • bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły;
  • bezpieczeństwo w codziennym życiu i pierwsza pomoc;
  • życie bez nałogów;
  • zagrożenia cywilizacyjne, a zdrowie człowieka;
  • degradacja środowiska, a życie i zdrowie człowieka;

Szczegółowy zakres zaplanowanych działań w roku szkolnym 2020/2021